Udržitelný urbanismus na základě územní studie krajiny

08. září 2020

Správní území obce s rozšířenou působností Kladno se rozkládá na 351 km2. Do oblasti se stěhuje mnoho nových rodin, které nově obydlují dosud nezastavěné části. To s sebou přináší mnohé negativní vlivy, jako je nevyvážené užívání krajiny, odvodnění velké části zemědělských pozemků nebo úbytek domácích druhů dřevin. Problémům lze předcházet vyhotovením komplexního dokumentu, který by upřesnil vymezení typů krajiny a tím i specifika územního rozvoje.

V rámci projektu IROP byl takový dokument vyhotoven. Studie slouží jako podklad pro rozhodování a plánování na území Kladenska, což je významné pro ochranu a rozvoj krajiny i vodní režim na tomto území. Studie navíc předkládá návrhy protipovodňových a protierozních opatření.

Moderní
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Kladno Výše dotace: 890 100 Kč
zpět na videogalerii